Türkiye’nin enerji durumu aşağıdaki gibi özetlenebilir;

• Yüksek talep artış oranı
• Yüksek yatırım gereksinimi
• İthalata Bağımlılık
• Yüksek Enerji Yoğunluğu
• Düşük verim

Türkiye Enerji piyasasını incelerken dikkate alınması gereken diğer konular:

• Yüksek verim kazanma potansiyeli
• Dikkate değer yenilenebilir kaynak potansiyeli
• Gelişen Piyasa

Yukarıdakiler göz önüne alarak Türkiye yakın zamanda yenilenebilir enerji sektörü ile ilgili olarak bir dizi yeni kanun çıkartmıştır, bu kanunlar ile temel olarak şunlar hedeflenmektedir: 

_ Ülkemiz için güvenli, yenilenebilir, düşük maliyetli ve sürdürülebilir enerjinin temin edilmesi.
_Enerji verimliliğinin artırılması
_Bir enerji ticareti merkezi haline gelmek (Bölgesel ve küresel enerji ticaretinde ülkemizi güçlü bir konuma getirmek)
_Şeffaf ve rekabetçi piyasa kurallarına dayalı bir enerji sektörü; (rekabete dayalı, işleyen bir piyasa kurmak)

2023’E KADAR 20,000 MW RÜZGAR ENERJİSİ KULLANMAK,
600 MW JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİ YARATMAK,
2020 YILINA KADAR 4500 MW GÜNEŞ ENERJİ POTANSİYELİ YARATMAK İSTİYORUZ.

_Enerji güvenliği, Artan talebi karşılayabilmek için yeni yatırımlar
_ İthalat bağımlığını azaltmak, enerji kaynaklarının çeşitliliğini artırmak,
_Yerel kaynakların kullanımını artırmak ve ilgili mekanik ve/veya elektro-mekanik üretim sektörünü geliştirmek.

_Nükleer Enerji (2023’e kadar elektrik üretiminin en az %5’i)
_Verimlilik artışı

Çevresel Sürdürülebilirlik
• Sera gazı emisyonunu azaltmak
• Yenilenebilir Enerji: Rüzgar, Hidro, Jeotermal, Güneş, Biyoyakıt
• Temiz Kömür Teknolojileri, Karbon Yakalama ve Depolama

UNFCC (Türkiye 2004’te katılmıştır.), Kyoto (Türkiye 2009’da katılmıştır.)

Ayrıca Türk hükümeti bu hedeflere ulaşmayı desteklemek için bu sektördeki yatırımcılara yönelik 10 yıl geçerli vergi indirimleri, garanti oranlarını da içeren agresif bir plan da geliştirmiştir.